GUTTA » Amplified MTD test

Amplified MTD test

Popis

Amplified MTD test

 

Určené použití

AMPLIFIED Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD) Test firmy Gen-Probe je test pomocí sondy nukleové kyseliny s apmlifikací cílové sekvence pro in vitro diagnostickou detekci rRNA komplexu Mycobacterium tuberculosis v sedimentech připravených ze sputa (indukovaného nebo vykašlávaného), bronchiálních vzorků (např. bronchoalveolárních výplachů nebo bronchiálních aspirátů) nebo tracheálních aspirátů.

 

Principy stanovení

Test MTD je dvoudílným testem, při kterém amplifikace a detekce probíhají v jediné zkumavce. Na počátku se nukleové kyseliny uvolní z bakteriálních buněk působením ultrazvuku. K denaturaci nukleových kyselin a k rozrušení sekundární struktury rRNA se použije teplo. Metoda transkripce zprostředkované amplifikací (Transcription-Mediated Amplification – TMA) firmy Gen-Probe s využitím konstantní teploty 42 °C poté specificky amplifikuje mykobakteriální cílovou rRNA transkripcí intermediátů DNA, což vede ke vzniku mnohočetných kopií amplikonu mykobakteriální RNA.

Sekvence specifické pro komplex M. tuberculosis se poté v RNA amplikonu detekují pomocí metody hybridizačního ochranného stanovení (Hybridization Protection Assay – HPA) firmy Gen-Probe2. Činidlo Mycobacterium Tuberculosis Hybridization Reagent obsahuje jednořetězcovou DNA sondu s chemiluminescenční značkou. Tato sonda je komplementární k sekvencím specifických pro komplex M. tuberculosis. Pokud se mezi sondou a specifickými sekvencemi vytvoří stabilní hybridy RNA:DNA, vybere se hybridizovaná sonda a změří se v luminometru GEN-PROBE LEADER.