GUTTA » Aptima Combo 2 CT/NG assay

Aptima Combo 2 CT/NG assay

Popis

Aptima Combo 2 CT/NG assay

 

Určené použití

Test APTIMA Combo 2 je cílový amplifikační test sondy nukleové kyseliny, který využívá zachycení cíle pro in vitro kvalitativní detekci a diferenciaci ribozomální RNA (rRNA) Chlamydia trachomatis (CT) anebo Neisseria gonorrhoea (GC) při diagnostice chlamydiových anebo gonokokových urogenitálních onemocnění pomocí systému TIGRIS DTS nebo PANTHER nebo pomocí poloautomatických zařízení systémů DTS dle specifikací. V testu lze testovat následující vzorky od symptomatických jedinců: zdravotníkem odebrané endocervikální a vaginální výtěry, mužské uretrální výtěry a vzorky moči mužů a žen. V testu lze testovat následující vzorky od asymptomatických jedinců: zdravotníkem odebrané endocervikální a vaginální výtěry, mužské uretrální vzorky, pacientkou odebrané vaginální výtěry(1)a vzorky moči mužů a žen. Test je také určen pro použití při testování gynekologických vzorků od symptomatických a asymptomatických pacientek, které byly odebrány do roztoku PreservCyt a zpracovány systémem Cytyc ThinPrep 2000.

(1)Vaginální výtěry odebrané pacientkou jsou jednou z možností screeningu žen, pokud není z jiného důvodu indikováno vyšetření pánve. Odběrová souprava pro vaginální výtěry není určena pro domácí použití.

 

Principy metody
Test APTIMA Combo 2 je kombinací technologií zachycení cíle, TMA a DKA. Vzorky jsou odebrány a přeneseny do příslušných přepravních zkumavek. Přepravní roztoky v těchto zkumavkách uvolňují cíle rRNA a chrání je před degradací během uchovávání. Když se v laboratoři provádí test APTIMA Combo 2, molekuly cílové rRNA jsou ze vzorků izolovány pomocí záchytných oligomerů metodou zachycení cíle, která využívá magnetické mikročástice. Záchytné oligomery obsahují sekvence, které jsou komplementární ke specifickým oblastem cílových molekul, a také řetězce deoxyadenosinových zbytků. Pro každý cíl se používá samostatný záchytný oligomer. Během hybridizačního kroku se sekvenčně specifické oblasti záchytných oligomerů váží na specifické oblasti cílových molekul. Komplex záchytného oligomeru a cíle je poté vychytáván z roztoku snížením teploty reakce na pokojovou teplotu. Toto snížení teploty umožňuje hybridizaci mezi deoxyadenosinovou oblastí na záchytném oligomeru a polydeoxythimidinovými molekulami, které jsou kovalentně připojeny k magnetickým částicím. Mikročástice, včetně zachycených cílových molekul, které jsou na ně navázané, jsou zataženy do strany reakční nádoby pomocí magnetů a supernatant se odsaje. Částice se promyjí, aby se odstranila reziduální matrice vzorku, která může obsahovat inhibitory amplifikační reakce.

 

Po dokončení kroků zachycení cíle jsou vzorky připraveny k amplifikaci. Testy amplifikace cíle jsou založeny na schopnosti komplementárních oligonukleotidových primerů specificky hybridizovat a umožnit enzymatickou amplifikaci řetězců cílové nukleové kyseliny. Test APTIMA Combo 2 replikuje specifickou oblast 23S rRNA z CT a specifickou oblast 16S rRNA z GC pomocí intermediátorů DNA. Pro každou cílovou molekulu se používá unikátní sada primerů. Detekce sekvencí amplifikačního produktu rRNA (amplikonu) je dosaženo použitím hybridizace nukleové kyseliny. Jednořetězcové chemiluminiscenční sondy DNA, které jsou komplementární k oblasti každého cílového amplikonu, jsou označeny individuálními molekulami acridinium esteru. Značené DNA sondy se kombinují s amplikonem za vzniku stabilních hybridů RNA:DNA. Selekční reagencie rozlišuje hybridizovanou od nehybridizované sondy a eliminuje vznik signálu z nehybridizované sondy. Během detekčního kroku je světlo vyzařované z označených hybridů RNA:DNA měřeno jako fotonové signály v luminometru a intenzita je hlášena jako relativní světelné jednotky (Relative Light Units – RLU). Při DKA dovolují rozdíly mezi kinetickými profily sond označených CT a GC diferenciaci signálu. Kinetické profily jsou odvozeny z měření výstupu fotonů při načítání detekce. Chemiluminiscenční detekční reakce pro signál CT má velmi rychlou kinetiku a „blikající“ kinetický typ. Chemiluminiscenční detekční reakce pro signál GC je relativně pomalejší a má „žhavící“ kinetický typ. Výsledky testu jsou stanoveny na základě hraniční hodnoty celkové RLU a typu kinetické křivky.

 

Související produkty:

Aptima Trichomonas vaginalis assay