GUTTA » Aptima HIV-1 Quant Dx assay

Aptima HIV-1 Quant Dx assay

Popis

Aptima HIV-1 Quant Dx assay

 

Určené použití

Test APTIMA HIV-1 Quant Dx je amplifikační test nukleové kyseliny pro in vitro detekci a kvantifikaci RNA viru lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) v plně automatizovaném systému Panther. Je určen pro použití jako pomoc při diagnostice infekce HIV-1, jako potvrzení infekce HIV-1, a jako pomoc při klinické léčbě pacientů infikovaných virem HIV-1.

 

Test APTIMA HIV-1 Quant Dx může být použit (slouží) jako pomoc při diagnóze infekce HIV-1, včetně akutní nebo primární infekce. Přítomnost RNA HIV-1 v plazmě nebo séru pacientů bez protilátek proti HIV-1 svědčí o akutní nebo primární HIV-1 infekci. Test APTIMA HIV-1 Quant Dx může být použit jako doplňkový test pro vzorky, které mají opakované reaktivní výsledky s prokázanými HIV imunologickými testy. V případě, že je vzorek reaktivní v testu APTIMA HIV-1 Quant Dx, tak je infekce HIV-1 potvrzena.

 

Test APTIMA HIV-1 Quant Dx může být také použit ve spojení s klinickými projevy a dalšími laboratorními markery pro určení prognózy onemocnění u HIV-1 infikovaných osob. Test APTIMA HIV-1 Quant Dx může být použit jako pomoc při sledování účinku antiretrovirové léčby měřením změny v koncentraci RNA HIV-1 v plazmě.

 

Když se používá test APTIMA HIV-1 Quant Dx jako pomoc při diagnóze infekce HIV-1, výkonnost pro kvalitativní výsledky se stanoví z obojího, jak ze vzorků plazmy, tak i ze vzorků séra. Pokud se používá jako pomoc při sledování účinku antiretrovirové terapie, výkonnost pro kvantitativní výsledky se stanoví pouze se vzorky plazmy. Vzorky séra nesmí být použity pro stanovení kvantitativních výsledků.

 

Tento test není určen pro použití při screeningu krve nebo plazmy dárců.

 

Principy metody

Test APTIMA HIV-1 Quant Dx zahrnuje tři hlavní kroky, které se všechny provádí v jedné zkumavce na systému Panther: zachycení cíle, cílová amplifikace pomocí transkripčně zprostředkované amplifikace (Transcription- Mediated Amplification – TMA), a detekce produktů amplifikace (amplikonu) pomocí fluorescenční značené sondy.

 

V průběhu zachycení cíle se ze vzorků izoluje virová RNA. Pro rozpuštění virového obalu, denaturaci proteinů a uvolnění virové genomové RNA se nechá vzorek reagovat s detergentem. Záchytné oligonukleotidy hybridizují k vysoce zachovaným oblastem RNA HIV-1, pokud jsou přítomny v testovaném vzorku. Hybridizovaný cíl je pak zachycen na magnetických mikročásticích, které jsou odděleny ze vzorku v magnetickém poli. Mycí kroky odstraní nadbytečné složky z reakční zkumavky.

 

Cílová amplifikace se provádí pomocí TMA, což je metoda amplifikace nukleové kyseliny založená na transkripci, která využívá dva enzymy, reverzní transkriptázu MMLV a polymerázu T7 RNA. Reverzní transkriptáza se používá k vytvoření kopie DNA (obsahující sekvenci promotéru pro polymerázu T7 RNA) cílové sekvence. Polymeráza T7 RNA produkuje více kopií RNA amplikonu z kopie DNA templátu. Test APTIMA HIV-1 Quant Dx využívá metodu TMA pro amplifikaci dvou oblastí RNA HIV-1 (Pol a LTR). Amplifikací těchto specifických regionů je dosaženo za použití specifických primerů, které jsou navrženy pro amplifikaci HIV-1 skupin M, N a O. Design primerů a dvojí cílový přístup zajistí přesnou detekci a kvantifikaci HIV-1.

 

Detekce se provádí pomocí jednovláknové sondy nukleové kyseliny s chemiluminiscenčním označením, které jsou přítomny v průběhu amplifikace cíle a které hybridizují specificky k amplikonu v reálném čase. Když není chemiluminiscenční značka hybridizována k amplikonu, je zhášeč (quencher) v těsné blízkosti fluoroforu a potlačuje fluorescenci. Když se chemiluminiscenční značka naváže na amplikon, zhášeč (quencher) je přesunut dále od fluoroforu a vyšle při excitaci se zdrojem světla signál o specifické vlnové délce. Čím více se hybridizuje chemiluminiscenčních značek na amplikon, tím vyšší fluorescenční signál je generován. Doba potřebná pro dosažení specifické meze fluorescenčního signálu, je přímo úměrná výchozí koncentraci HIV-1. Každá reakce má vnitřní kalibrátor/vnitřní kontrolu, která monitoruje rozdíly při zpracování vzorku, amplifikaci a detekci. Koncentrace vzorku se určuje podle softwaru systému Panther s využitím signálů HIV-1 a vnitřní kontroly pro každou reakci a porovnává je kalibračními hodnotami.