GUTTA » Aptima Trichomonas vaginalis assay

Aptima Trichomonas vaginalis assay

Popis

Aptima Trichomonas vaginalis assay

 

Určené použití

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay je test kvalitativní amplifikace nukleové kyseliny in vitro (Nucleic Acid Amplification Test, NAAT) pro detekci ribozomální RNA (ribosomal RNA, rRNA) z Trichomonas vaginalis k usnadnění diagnostiky trichomoniázy pomocí systému TIGRIS DTS System nebo PANTHER System. Test lze použít pro testování následujících vzorků u symptomatických i asymptomatických žen: endocervikální stěry odebrané lékařem, vaginální stěry odebrané lékařem, vzorky moči ženy a vzorky odebrané do roztoku PreservCyt.

 

Principy metody
Test APTIMA Trichomonas vaginalis Assay používá technologie záchytu cíle, transkripcí mediované amplifikace (TMA) a testu ochrany hybridizací (HPA). Vzorky jsou odebrány a přenášeny v příslušných transportních zkumavkách. Transportní roztok v těchto zkumavkách uvolňuje cíl rRNA a chrání jej před degradací během skladování. Při provádění testu APTIMA Trichomonas vaginalis Assay v laboratoři se cílová rRNA izoluje ze vzorků za použití specifického záchytného oligomeru a magnetických mikročástic pomocí metody zvané záchyt cíle. Záchytný oligomer obsahuje sekvenci, která je komplementární ke specifické oblasti cílové molekuly, a také řetězce deoxyadenosinových zbytků. Během hybridizačního kroku se sekvenčně specifická oblast záchytného oligomeru naváže na specifickou oblast cílové molekuly. Komplex záchytového oligomeru a cíle je poté vychytáván z roztoku snížením teploty reakce na pokojovou teplotu. Toto snížení teploty umožňuje hybridizaci mezi deoxyadenosinovou oblastí na záchytovém oligomeru a polydeoxythimidinových molekulách, které jsou kovalentně připojeny k magnetickým částicím. Mikročástice, včetně zachycených cílových molekul, které jsou na ně navázané, jsou zataženy do strany reakční nádoby působením magnetů a supernatant se odsaje. Částice se promyjí, aby se odstranila reziduální matrice vzorku, která může obsahovat inhibitory amplifikace. Po dokončení kroků záchytu cíle jsou vzorky připraveny k amplifikaci.

 

Stanovení amplifikace cíle jsou založena na schopnosti doplňkových oligonukleotidových primerů specificky hybridizovat a umožnit enzymatickou amplifikaci vláken cílových nukleových kyselin. Reakce Gen-Probe/Hologic TMA z T. vaginalis prostřednictvím DNA a RNA intermediátů amplifikuje specifickou oblast malé ribozomální podjednotky a generuje molekuly amplikonu RNA. Detekce sekvencí produktu amplifikace rRNA se provádí pomocí hybridizace nukleové kyseliny (HPA). Sonda z jednovláknové DNA s chemiluminiscenčním značením, která je komplementární k oblasti cílového amplikonu, je značena molekulou akridinium esteru. Značená sonda DNA v kombinaci s amplikonem vytváří stabilní hybridy RNA:DNA. Selekční reagencie rozlišuje hybridizované sondy od nehybridizovaných pomocí eliminace generování signálu z nehybridizovaných sond. Během detekčního kroku je světlo vyzařované z označených hybridů RNA:DNA měřeno jako fotonové signály v luminometru a zaznamenáváno jako relativní světelné jednotky (Relative Light Units, RLU).

 

Související produkty:

Aptima Combo 2 CT/NG assay