GUTTA » Amplified MTD test

Amplified MTD test

Popis

Amplified MTD test

 

POUŽITIE
AMPLIFIED Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD) Test firmy Gen-Probe je test pomocou sondy nukleovej kyseliny s apmlifikáciou cieľovej sekvencie pre in vitro diagnostickú detekciu rRNA komplexu Mycobacterium tuberculosis v sedimentoch pripravených zo sputa (indukovaného alebo vykašliavaného), bronchiálnych vzoriek (napr. bronchoalveolárnych výplachov alebo bronchiálnych aspirátov) alebo tracheálnych aspirátov.

 

PRINCÍPY STANOVENIA
Test MTD je dvojdielnym testom, pri ktorom amplifikácia a detekcia prebiehajú v jedinej skúmavke. Na začiatku sa nukleové kyseliny uvoľnia z bakteriálnych buniek pôsobením ultrazvuku. K denaturácii nukleových kyselín a k rozrušeniu sekundárnej štruktúry rRNA sa použije teplo. Metóda transkripcie sprostredkovanej amplifikácie (Transcription-Mediated Amplification – TMA) firmy Gen-Probe s využitím konštantnej teploty 42 °C potom špecificky amplifikuje mykobakteriálnu cieľovú rRNA transkripciou intermediátov DNA, čo vedie ku vzniku mnohých kópií amplikonov mykobakteriálnej RNA.
Sekvencia špecifická pre komplex M. tuberculosis sa potom v RNA amplikonov detekujú pomocou metódy hybridizačného ochranného stanovenia (Hybridization Protection Assay – HPA) firmy Gen-Probe2. Činidlo Mycobacterium Tuberculosis Hybridization Reagent obsahuje jednoreťazovú DNA sondu s chemiluminescenčnou značkou. Táto sonda je komplementárna k sekvenciám špecifických pre komplex M. tuberculosis. Pokiaľ sa medzi sondou a špecifickými sekvenciami vytvoria stabilné hybridy RNA:DNA, vyberie sa hybridizovaná sonda a zmeria sa v luminometri GEN-PROBE LEADER.