GUTTA » Aptima Combo 2 CT/NG assay

Aptima Combo 2 CT/NG assay

Popis

Aptima Combo 2 CT/NG assay

 

POUŽITIE
Test APTIMA Combo 2 je cieľový amplifikačný test sondy nukleovej kyseliny, ktorý využíva zachytené ciele pre in vitro kvalitatívnu detekciu a diferenciáciu ribozomálnej RNA (rRNA) Chlamydia trachomatis (CT) alebo Neisseria gonorrhoea (GC) pri diagnostike chlamýdiových alebo gonokokových urogenitálnych ochorení pomocou systému DTS System alebo PANTHER System, alebo pomocou poloautomatických zariadení systému DTS podľa špecifikácií. V teste možno testovať nasledujúce vzorky od symptomatických jedincov: zdravotníkom odobrané endocervikálne a vaginálne výtery, mužské uretrálne výtery a vzorky moču mužov a žien. V teste možno testovať nasledujúce vzorky od asymptomatických jedincov: zdravotníkom odobrané endocervikálne a vaginálne výtery, mužské uretrálne vzorky, pacientkou odobrané vaginálne výtery1 a vzorky moču mužov a žien. Test je tiež určený pre použitie pri testovaní gynekologických vzoriek od symptomatických a asymptomatických pacientiek, ktoré boli odobrané do roztoku PreservCyt a spracované systémom Cytyc ThinPrep 2000.

1Vaginálne výtery odobrané pacientkou sú jednou z možností skríningu žien, pokiaľ nie je z iného dôvodu indikované vyšetrenie panvy. Odberová súprava pre vaginálne výtery nie je určená na domáce použitie.

 

PRINCÍPY METÓDY
Test APTIMA Combo 2 je kombináciou technológií zachytenia cieľa, TMA a DKA. Vzorky sú odobrané a prenesené do príslušných prepravných skúmaviek. Prepravné roztoky v týchto skúmavkách uvoľňujú ciele rRNA a chránia ich pred degradáciou počas uchovávania. Keď sa v laboratórii vykonáva test APTIMA Combo 2, molekuly cieľovej rRNA sú zo vzoriek izolované pomocou záchytných oligomerov metódou zachytenia cieľa, ktorá využíva magnetické mikročastice. Záchytné oligomere obsahujú sekvencie, ktoré sú komplementárne ku špecifickým oblastiam cieľových molekúl, a tiež reťazce deoxyadenosinových zbytkov. Pre každý cieľ sa používa samostatný záchytný oligomer. Počas hybridizačného kroku sa sekvenčne špecifické oblasti záchytných oligomerov vážia na špecifické oblasti cieľových molekúl. Komplex záchytného oligomera a ciele sú potom vychytávané z roztoku znížením teploty reakcie na pokojovú teplotu. Toto zníženie teploty umožňuje hybridizáciu medzi deoxyadenosinovou oblasťou na záchytnom oligomeri a polydeoxythimidinovými molekulami, ktoré sú kovalentne pripojené k magnetickým časticiam. Mikročastice, vrátane zachytených cieľových molekúl, ktoré sú na ne naviazané, sú zaťažené do strany reakčnej nádoby pomocou magnetov a supernatant sa odsaje. Častice sa premyjú, aby sa odstránila reziduálna matrica vzoriek, ktorá môže obsahovať inhibítory amplifikačnej reakcie.

 

Po dokončení krokov zachytenia cieľa sú vzorky pripravené k amplifikácii. Testy amplifikácie cieľa sú založené na schopnosti komplementárnych oligonukleotidových priemerov špecificky hybridizovať a umožniť enzymatickú amplifikáciu reťazcov cieľovej nukleovej kyseliny. Test APTIMA Combo 2 replikuje špecifickú oblasť 23S rRNA z CT a špecifickú oblasť 16S rRNA z GC pomocou intermediátorov DNA. Pre každú cieľovú molekulu sa používa unikátna sada priemerov. Detekcia sekvencií amplifikačného produktu rRNA (amplikonov) je dosiahnutá použitím hybridizácie nukleovej kyseliny. Jednoreťazcové chemiluminiscenčné sondy DNA, ktoré sú komplementárne k oblasti každého cieľového amplikonu, sú označené individuálnymi molekulami acridinium esteru. Značené DNA sondy sa kombinujú s amplikonom za vzniku stabilných hybridov RNA:DNA. Selekčná reagencia rozlišuje hybridizovanú sondu od nehybridizovanej a eliminuje vznik signálu z nehybridizovanej sondy. Počas detekčného kroku je svetlo vyžarované z označených hybridov RNA:DNA merané ako fotónové signály v luminometrii a intenzita je hlásená ako relatívne svetelné jednotky (Relative Light Units – RLU). Pri DKA dovoľujú rozdiely medzi kinetickými profilmi sond označených CT a GC diferenciáciu signálu. Kinetické profily sú odvodené z merania výstupov fotónov pri načítaní detekcie. Chemiluminiscenčná detekčná reakcia pre signál CT má veľmi rýchlu kinetiku a „blikajúci“ kinetický typ. Chemiluminiscenčná detekčná reakcia pre signál GC je relatívne pomalšia a má „žhavý“ kinetický typ. Výsledky testov sú stanovené na základe hraničnej hodnoty celkovej RLU a typu kinetickej krivky.

 

Súvisiace produkty:

Aptima Trichomonas vaginalis assay