GUTTA » Aptima Trichomonas vaginalis assay

Aptima Trichomonas vaginalis assay

Popis

Aptima Trichomonas vaginalis assay

 

POUŽITIE
APTIMA Trichomonas vaginalis Assay je test kvalitatívnej amplifikácie nukleovej kyseliny in vitro (Nucleic Acid Amplification Test, NAAT) pre detekciu ribozomálnej RNA (ribosomal RNA, rRNA) z Trichomonas vaginalis k uľahčeniu diagnostiky trichomoniázy pomocou systému DTS System alebo PANTHER System. Test možno použiť na testovanie nasledujúcich vzoriek u symptomatických a asymptomatických žien: endocervikálne stery odobrané lekárom, vaginálne stery odobrané lekárom, vzorky moču ženy a vzorky odobrané do roztoku PreservCyt.

 

PRINCÍPY METÓDY
Test APTIMA Trichomonas vaginalis Assay používa technológie záchytu cieľa, transkripciou mediovanej amplifikácie (TMA) a testu ochrany hybridizáciou (HPA). Vzorky sú odobrané a prenášané v príslušných transportných skúmavkách. Transportný roztok v týchto skúmavkách uvoľňuje cieľ rRNA a chráni ho pred degradáciou počas skladovania. Pri vykonávaní testu APTIMA Trichomonas vaginalis Assay v laboratórii sa cieľová rRNA izoluje zo vzorky za použitia špecifického záchytného oligomera a magnetických mikročastíc pomocou metódy zvanej záchyt cieľa. Záchytný oligomer obsahuje sekvenciu, ktorá je komplementárna ku špecifickej oblasti cieľovej molekuly, a tiež reťazce deoxyadenosinových zvyškov. Počas hybridizačného kroku sa sekvenčne špecifická oblasť záchytného oligomera naviaže na špecifickú oblasť cieľovej molekuly. Komplex záchytného oligomera a cieľa je potom vychytávaný z roztoku znížením teploty reakcie na pokojovú teplotu. Toto zníženie teploty umožňuje hybridizáciu medzi deoxyadenosinovou oblasťou na záchytnom oligomeri a polydeoxythimidinových molekulách, ktoré sú kovalentne pripojené k magnetickým časticiam. Mikročastice, vrátane zachytených cieľových molekúl, ktoré sú na ne naviazané, sú zaťažené do strany reakčnej nádoby pôsobením magnetov a supernatant sa odsaje. Častice sa premyjú, aby sa odstránila reziduálna matrica vzoriek, ktorá môže obsahovať inhibítory amplifikácie. Po dokončení kroku záchytu cieľa sú vzorky pripravené k amplifikácii.

 

Stanovenie amplifikácie cieľa je založené na schopnosti doplnkových oligonukleotidových priemerov špecificky hybridizovať a umožniť enzymatickú amplifikáciu vlákien cieľových nukleových kyselín. Reakcia Gen-Probe TMA z T. vaginalis prostredníctvom DNA a RNA intermediátov amplifikuje špecifickú oblasť malej ribozomálnej podjednotky a generuje molekuly amplikonov RNA. Detekcia sekvencií produktu amplifikácie rRNA sa vykonáva pomocou hybridizácie nukleovej kyseliny (HPA). Sonda z jednovláknovej DNA s chemiluminiscenčným značením, ktorá je komplementárna k oblasti cieľového amplikonu, je značená molekulou akridinium esteru. Značená sonda DNA v kombinácii s amplikonom vytvára stabilné hybridy RNA:DNA. Selekčná reagencia rozlišuje hybridizované sondy od nehybridizovaných pomocou eliminácie generovania signálu z nehybridizovaných sond. Počas detekčného kroku je svetlo vyžarované z označených hybridov RNA:DNA merané ako fotónové signály v luminometri a zaznamenávané ako relatívne svetelné jednotky (Relative Light Units, RLU).

 

Súvisiace produkty:

Aptima Combo 2 CT/NG assay